Transparentnosť

Komunálny podnik Bratislavy

Príspevková organizácia zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava č. 110-315860 Zastúpená: Mgr. Ing. Robert Molnár – riaditeľ organizácie.

Objednávky

Faktúry

Faktúry - september 2022

2022

Faktúry - október 2022

2022

Faktúry - november 2022

2022

Faktúry - december 2022

2022

Faktúry - január 2023

2023

Faktúry -november 2023

2023

Faktúry -december 2023

2023

Faktúry -január 2024

2024

Verejné obstarávanie

Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB je podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.

Verejný obstarávateľ:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

E-mail:

Telefón:

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB

Technická 4312/6, 821 04 Bratislava -Ružinov

Mgr. Ing. Robert Molnár

+421 2 59 356 105

Československá obchodná banka, a.s.

SK04 7500 0000 0002 2509 3033

54 656 885

2121768484

SK2121768484

Verejný obstarávateľ: Komunálny podnik Bratislavy, skrátene KPB

Sídlo: Technická 4312/6, 821 04 Bratislava – Ružinov

Štatutárny zástupca: Mgr. Ing. Robert Molnár

Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.

IBAN: SK04 7500 0000 0002 2509 3033

IČO: 54 656 885

DIČ: 2121768484

IČ DPH: SK2121768484